Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

3. กระบวนการผสมวัตถุดิบ

เมื่อบดวัตถุดิบให้มีความละเอียดของอณูที่ต้องการแล้ว จะต้องนำวัตถุดิบมาผสมกันให้ได้ตรงตามสูตรของบริษัทฯ เพื่อให้ได้"ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ"

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่